Olivia på fotbollsträning

Detta är en övning som relaterar till otrygghet och psykisk hälsa. Scenarioövningarna är i grunden verkliga, dock omskrivna berättelser och händelser som ungdomar och unga vuxna med olika typer av neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer har delat med sig av.

Svårighetsgrad:

Att sätta ord på vad Olivia verkar tycka är otryggt och hur hennes mående verkar vara, kan även bli en reflektion och träning där deltagarna funderar över hur man själv hade handskats med en liknande situation.

Med utskrivet material

Övningen genomförs med fördel med det utskrivna materialet. Den mörkröda 4:an på otrygghetsskalan symboliserar -4 och därmed maximal otrygghet. Den gröna 4:an symboliserar det motsatta, dvs trygghet och harmoni. Det kan öka delaktigheten för de som genomför övningen. Deltagarna ska även fundera över vilket humör Olivia kan tänkas vara på och hur det utvecklas genom berättelsen.

Utan utskrivet material

Om övningen genomförs utan material – be grupperna som deltar att kategorisera Olivias förmodade mående och upplevda otrygghet från en skala mellan -4 och 4. -4 är som mest otrygg och orolig medan +4 är det motsatta. Alla siffror däremellan, inklusive 0, är tillåtna att använda.

Syfte

Syftet med denna övning är att reflektera kring potentiellt otrygga situationer och att vårt humör och hälsa ofta är sammankopplat med hur trygga eller otrygga vi upplever oss vara. Att prata om otrygghet och psykisk hälsa genom en fiktiv karaktär kan öka chanserna till att deltagarna delar med sig av erfarenheter, att en diskussion startar, samt att ett erfarenhetsutbyte tar vid.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi göra en övning tillsammans, som går ut på att hjälpa och stötta en påhittad person som heter Olivia. Lyssna noggrant för att höra om ni uppfattar några ledtrådar i berättelsen. Efter att varje scenario, alltså kortare berättelse har lästs upp, ska ni placera ut markören på otrygghetsskalan och emojiskalan. Försök att prata med varandra och gemensamt komma fram till vilket ställe på emoji/smileyskalan och otrygghetsskalan Olivia befinner sig.”

Varför?

”Den här övningen gör vi för att prata om otrygghet och att man kan tycka olika saker är otrygga och läskiga. Om man ibland pratar om otrygghet och vad man tycker är läskigt, så kan vi även få tips och råd från andra hur man kan tänka och hantera vissa situationer.”

Utförande – steg för steg

  1. Ta fram materialet
  2. Gruppvis? Dela in i bikupor beroende på gruppstorlek
  3. Läs igenom de olika scenariokorten lugnt och metodiskt.
  4. Efter att ett scenario lästs upp – be deltagarna att prata och placera ut var på otrygghets-och emojiskalan som de tänker att Olivia befinner sig.
  5. Samla upp tankar efter varje scenario och gå igenom
  6. Gå igenom fördjupningsfrågorna om du bedömer att gruppen kan resonera kring dem!

Följdfrågor under övningen

  • Om deltagarna resonerat om att Olivia verkar otrygg, det vill säga ställer pjäsen på den mörkröda -4:an men samtidigt väljer att placera den andra pjäsen på den gröna, glada emojin, så be deltagarna att motivera sitt val.
  • Grundtanken bör vara att humöret ofta korrelerar med grad av trygghet/otrygghet.
  • När du som samtalsledare går igenom och lyssnar på de olika bikuporna – fråga gärna om någon tyckte annorlunda än hur svaret blev – hur gick pratet helt enkelt?
  • Fråga om något var svårt att förstå – förklara i så fall innehållet.

Material till denna övning

Scenarioblad

Klicka för att ladda ner dokument

Emojikartan

Klicka för att ladda ner dokument

Otrygghetsskalan

Klicka för att ladda ner dokument