Relationer

Relationer

Nätverkskarta

Detta är en övning på temat relationer. Vi använder oss av personliga erfarenheter och viktiga personer i våra liv för att skapa utrymme för dialog. Det kan vara viktigt att skapa en känsla av sammanhang och genom nätverkskartan tydliggöra att de allra flesta har ett socialt nätverk.

Svårighetsgrad:

Något som ofta framträder i den här övningen är även att sättet på vilket man värderar sitt sociala nätverk, vad man tycker och tänker om sina nära relationer, ofta hänger samman med hur man mår och trivs med livet. Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Beroende på om deltagaren kan skriva eller inte används antingen ett tomt papper alternativt nätverkscirklarna och pictogrambilder för ökad delaktighet.

Syfte

Nätverkskartan syftar även till att prata om de relationer som där finns samt även vad deltagaren tänker om de relationer som skrivs fram. Övningen kan även fungera som en språngbräda för samtalsledaren i att prata om hur deltagaren föredrar eller inte föredrar att skapa och underhålla relationer.

Förslag till talmanus

Inledning

På det här pappret ska vi börja med att skriva “mitt liv” i mitten på pappret. Sedan kommer vi att fylla detta papper med olika personer som är mer eller mindre viktiga för dig. När vi gör nätverkskartan kan vi hämta inspiration från en tankekarta där vi drar streck mellan relationerna och texten “mitt liv” i mitten på pappret. Om den utskriva nätverscirkeln används, placeras relationsbilder på olika avstånd från mitten. Nära relationer placeras i mitten av cirkeln och i fallande “närhetsskala” längre ut från mitten.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka personer och relationer vi har i våra liv. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om för oss viktiga personer. Det är även bra att skriva fram personer som står dig nära, men även personer som du kanske inte har en speciellt nära relation till, men som ändå är avgörande för att din vardag ska fungera – “hur kommer du till din skola, boende/arbete”? Den här övningen är även viktig eftersom den hjälper oss att kunna genomföra andra övningar i samtalsguiden.

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet
 2. Skriv tillsammans med deltagaren ned viktiga personer i dennes liv. Lägg gärna betoningen på att nätverket kan bestå av olika personer. Det betyder att det kan finnas nära relationer. Samtidig kan det finnas personer som får ens vardag att fungera. Kan deltagaren skriva själv är det positivt ur ett delaktighetsperspektiv
 3. Gå igenom de personer som skrivits fram eller placerats på nätverkskartan och fråga om deltagaren vill berätta något om en specifik person i sitt sociala nätverk.

Följdfrågor under övningen

 • Om deltagaren har utmaningar i att komma på personer, fråga hur hen kom till skolan/boendet/arbetet på morgonen.
 • Vem eller vilka träffar deltagaren innan hen ska sova?
 • Har deltagaren några fritidsintressen – vilka personer finns i så fall där?
 • Vilka deltagaren brukar fira högtider med?
 • Träffar deltagaren samma personer på helger som under vardagarna? Finns skillnader, vilka i så fall?

Regler

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Vi utgår från personliga erfarenheter där alla har rätt till sina tankar och berättelser. Det är helt okej att ej kunna svara på allt och det är självklart helt okej att vara säker eller osäker på sin sak. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte ifrågasätter eller skrattar åt varandras val, tankar och funderingar. Har deltagarna egna förslag på regler?

TIPS och TRIX

Att upprepa vilka personer som hittills skrivits fram, kan vara en bra idé för de deltagare som behöver mer stöd i att skriva fram sitt nätverk. Det skapar en tydlighet och kan hjälpa deltagaren att minnas och associera vilka som hittills skrivits fram samt kan öka chanserna till att komma på fler viktiga personer.

Spegla är ett begrepp som återfinns inom psykologin. För att få deltagarens förtroende kan det vara viktigt att tonfallet och stämning i allt väsentligt överensstämmer med det som deltagaren berättar. Det kan även öka chanserna till att få deltagarens förtroende, vilket är särskilt viktigt eftersom övningen utgår från personliga erfarenheter.

Upprepa kan vara en bra metod för att övergångarna mellan olika moment i övningarna ska bli så tydliga som möjligt. Ett konkret tips är att upprepa de personliga egenskaperna efter varje utplacerat kort.

Vårt kroppsspråk som samtalsledare är viktigt och bör signalera att vi är öppna, tillgängliga och fokuserade på vad deltagaren har att berätta.

Utropstecknet

Var uppmärksam på dina egna fördomar och var beredd på att familjekonstellationer och sociala nätverk många gånger kan se väldigt olika ut!

Material till denna övning

Nätverkscirklar

Klicka för att ladda ner dokument

Samhällsorienterade ämnen ÅK 7-9
“Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil”

Naturorienterande ämnen ÅK 7-9
“Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer”

Vardagsaktiviteter ÅK 7-9
“Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer”

Ett samtal om relationer

Detta är en övning på temat relationer. Arbetsbladet består av två delar. Genomför en eller båda två beroende på grupp och i mån av tid. Att kombinera rörligt innehåll med samtal och reflektion kan öka möjligheterna för erfarenhetsutbyte och deltagande.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra i större grupper beroende på hur mycket stöd deltagarna behöver. Kortfilmen är framtagen tillsammans med ungdomar med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. Beroende på hur självständiga deltagarna är kan antingen arbetsbladet skrivas ut och fyllas i i mindre grupper efter att filmen har visats. Om deltagarna behöver mer stöd kan samtalsledaren gå igenom arbetsbladet tillsammans med gruppen och samla in svar verbalt. Om det finns assistenter kan dessa med fördel användas i mindre bikupor som samtalsledare.

Syfte

Övningen syftar till att samtala om relationer på ett inbjudande sätt. Övningsmaterialet till filmerna syftar även till att prata om vad som karaktäriserar en nära relation – vad tänker deltagarna?

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi ska börja med att titta på en film som handlar om relationer, och framförallt nära relationer. Titta noggrant och uppmärksamt eftersom vi ska arbeta med det vi sett efter filmen”.

Varför?

“Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka personer och relationer vi har i våra liv. Det är viktigt för vårt mående, inte minst vårt psykiska mående, att prata om för oss viktiga personer. Det är även bra att skriva ner personer som står dig nära, och fundera över varför de är viktiga för dig. Det kan även vara bra att höra och se vad andra ungdomar tycker är viktigt med nära relationer”.

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet. Se till att filmen kan visas på ett för verksamheten tydligt sätt.
 2. Skriv ut eller se till att arbetsbladen finns tillgängliga till efter filmvisningen
 3. Titta på filmen
 4. Genomför båda eller någon av delarna från arbetsbladet

Material till denna övning

Filmklipp

Titta i videospelare nedan.

Arbetsblad

Klicka för att ladda ner dokument

Relationshjulet

Detta är en övning som är relativt enkel att genomföra i olika miljöer – alla har vi väl en tärning till hands? :). Be deltagarna att fundera över vad de först kommer att tänka på när de hör ordet “relationer”.

Svårighetsgrad:

Gå igenom funderingarna ett varv innan ni fortsätter! Övningen går ut på att varje gruppmedlem ska berätta och fundera kring viktiga relationer. Turas om att snurra hjulet eller slå tärningen och samtala utifrån vilket alternativ som kommer upp.

Syfte

Övningen syftar till att inleda ett samtal om relationer och relationers betydelse för en god hälsa och mående.

Förslag till talmanus

Inledning

“Vi kommer att snurra hjulet (slå tärningen) och beroende på vilket alternativ som visas, så kommer vi att prata om relationer, det vill säga viktiga personer i våra liv”.

Varför?

“Vi gör detta för att det är ett bra sätt att ytterligare lära känna varandra. Kanske kan det vara så att deltagare har känt varandra en lång tid utan att ha pratat om vem som gör dig glad”?

Utförande – steg för steg

 1. Ta fram materialet
 2. Du som samtalsledare kan börja för att visa vägen
 3. Snurra hjulet (slå tärningen) ett par gånger och bjud in till samtal på det viset
 4. Låt alla deltagare snurra hjulet tre gånger per person
 5. Om gruppen är mindre kan hjulet snurras tills alla fått svara på alla frågor

Följdfrågor under övningen

 • Vad gör personen som gör dig glad – har du exempel?
 • Vad gjorde personen som gjorde dig ledsen? Kan vi tänka på något för att du inte ska bli ledsen?
 • Hur skulle du vilja göra personen glad? Hur skulle personen reagera tror du?
 • Hur kommer det sig att du valde just den personen? Vad skulle du göra för att imponera?
 • Har dessa tre personer alltid stått dig nära i livet? Om vi tänker oss fem år framåt i tiden – tror du att relationerna ser annorlunda ut, i så fall hur?
 • Vilken person som någonsin levt skulle du helst INTE vilja ta en fika med?

Om du använder en riktig tärning

1 prick= nämn en person som gör dig glad?
2 prickar= nämn en person som har gjort dig ledsen?
3 prickar= nämn en person du vill göra glad?
4 prickar= nämn en person du vill imponera på?
5 prickar= nämn tre personer som står dig nära i livet just nu
6 prickar= av alla människor som någonsin levt – vem hade du helst velat ta en fika med? 🙂

Material till denna övning

Snurra relationshjulet

Klicka för att starta spel

Färgklicken

Detta är en aktiv samtalsövning som relaterar till temat relationer. Här kombineras fysisk aktivitet med reflektion och samtal. Samtalsledaren kan med fördel delta och visa övningen, för att göra deltagarna tryggare. Genom en fysisk handling, såsom att ställa sig på en färgcirkel eller att hålla upp en cirkel, tar deltagaren ställning till det påstående som läses upp.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra med en deltagare åt gången eller gruppvis, dvs att fler deltagare tar ställning samtidigt. Tänk på att anpassa frågorna och meningarna till den kontext du arbetar i. Börja gärna med att ställa frågor om vad deltagarna gillar att prata om, sedan med vem de gillar att prata med, för att sedan prata om relation och ämne.

Syfte

Övningen syftar till att få deltagarna att reflektera och fundera kring i vilka situationer och med vem/vilka hen är bekväm att prata med någon om för hen viktiga saker i livet.

Förslag till talmanus

Inledning

“Idag ska vi genomföra en övning tillsammans som heter “Färgklicken”. Vi kommer att använda oss av tre olika färgcirklar. En röd, en grön och en orange. Den röda cirkeln betyder att man tycker att det är svårt eller jobbigt att prata om något. Den gröna cirkeln betyder att man tycker någonting är lätt och roligt att prata om. Den orangea cirkeln betyder att man inte riktigt vet, man är osäker eller kanske inte förstår frågan som man fick.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera över vilka personer man är bekväm att prata om olika saker med. Att då och då fundera över vilka ämnen som är jobbiga och svåra att prata om och att sätta ord på det är viktigt för vår utvecklings skull. Det kan även bli enklare att be om hjälp och stöd om man funderat över vad som är svåra och utmanande saker att prata om.

Utförande – steg för steg

 1. Placera ut cirklarna med önskvärt mellanrum. Det får gärna vara en kort promenad mellan cirklarna.
 2. Läs upp påståenden som deltagaren/deltagarna får ta ställning till
 3. Ställ kompletterande frågor när deltagaren valt cirkel
 4. Om gruppen känner varandra och är bekväma – involvera gärna övriga deltagare med kompletterande frågor när deltagaren står på cirkeln

Följdfrågor under övningen

 • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur känns det att prata om kärlek”? Varför är det svårare att prata om vad man blir ledsen för jämfört med att prata om sommaren”?
 • Hur kommer det sig att du tycker det är lättare att prata med människor du redan känner?
 • Involvera gärna läskunniga deltagare som kan hjälpa till att läsa upp meningar.

Material till denna övning

Blad med påståenden

Klicka för att ladda ner dokument

Färgcirklarna

Klicka för att ladda ner dokument

Relationsegenskaper

Detta är en övning på temat relationer. Vi använder oss av personliga erfarenheter och viktiga personer i våra liv för att skapa utrymme för samtal.

Svårighetsgrad:

Övningen går att genomföra separat eller med hjälp av deltagarnas nätverkskartor. Om någon av deltagarna inte gjort en nätverkskarta, be hen i stället fundera över vilka personer hen träffar en vardag från det att personen vaknar tills att den går och lägger sig. Övningen går att lyfta ut och göra enskilt eller genomföras som en del i samtalsguidens övningsstruktur.

Om deltagarna är relativt självgående kan flera exemplar av materialet skrivas ut och de mer självgående deltagarna kan efter instruktioner lägga ut sina egenskapskort för att sedan berätta om sina val och funderingar efteråt. Efter övningen hoppas vi att deltagaren i ännu större utsträckning funderar kring vilka mänskliga egenskaper de föredrar hos personer och vilka egenskaper och bemötanden som deltagaren föredrar för att hen ska må så bra som möjligt. För att öka delaktigheten kan du som samtalsledare även ställa frågan om det var något egenskapskort som saknades och vilket i så fall.

Syfte

Övningen syftar till att få deltagarna att associera olika mänskliga egenskaper hos för dem viktiga personer. Att på olika sätt beskriva vilka mänskliga egenskaper man föredrar hos viktiga personer blir även indirekt ett sätt att prata om hur man i sitt liv inte vill bli bemött vilket kan öka chanserna till att deltagarna blir bemötta med respekt samt även bemöter andra med respekt.

Förslag till talmanus

Inledning

Idag ska vi göra en övning tillsammans som går ut på att fundera över hur vi vill bli bemötta.

På det här underlägget finns fem olika rutor/boxar där den första rutan/boxen betyder att en mänsklig egenskap är allra viktigast för dig/er och sedan följer de övriga fyra rutorna/boxarna som också är viktiga för att prata om betydelsefulla personer.

Varför?

Den här övningen gör vi för att öva oss på att fundera vilka mänskliga egenskaper viktiga personer kan ha. Det blir även ett tillfälle att se att nära relationer och viktiga personer kan ha olika egenskaper som tillsammans är viktiga för att vi ska må bra. Det är även viktigt att vi tränar på att omsätta tankar och funderingar till berättelser och det kan även bli ett sätt att lära känna varandra ännu bättre.

Utförande – steg för steg

 1. Börja med att ta fram materialet
 2. Deltagaren väljer två viktiga personer i sitt liv – antingen från den tidigare gjorda nätverkskartan eller genom att fundera vilka hen träffar en vanlig vardag från morgon till kväll – vilka två personer kommer deltagaren på?
 3. Sedan väljs två pictogrambilder som symboliserar personerna
 4. Gå sedan igenom alla egenskapsbilder och fråga om det är någon bild som är svår att förstå
 5. Börja sedan själva övningen med att fråga vilken egenskap deltagaren tycker är allra viktigast för att beskriva den person som hen har valt och fortsätt att lägga ut så många personliga egenskaper som möjligt för att beskriva den viktiga personen.
 6. Efter varje utplacerat egenskapskort upprepar du som samtalsledare vilka egenskapskort som finns kvar: “Om du tänker på din mamma, tänker du då att hon är smart/klok, snäll, omtänksam, rolig”?
 7. Använd whiteboardpennan för att skriva eventuella egna förslag på egenskaper på den tomma bilden med texten “eget förslag”
 8. Fortsätt sedan med den andra relationsbilden och upprepa samma moment

Följdfrågor under övningen

 • Finns det några fiktiva karaktärer eller husdjur som det går lättare att prata om?
 • Leta efter ett “varför” genom att ställa öppna frågor som inleds med ett “hur” – “hur märks det att din förälder är omtänksam”? “Hur känns det för dig när du och ditt syskon skrattar ihop”?
 • Om deltagaren uttrycker en vilja till någon typ av social förändring, som exempelvis en önskan om att träffa en person mer regelbundet kan du som samtalsledare undersöka om hen har förslag på vad som behöver ske, om och vilka som behöver involveras samt om deltagaren vill ha stöd från samtalsledaren att prata om något med exempelvis en förälder.

Material till denna övning

Relationsskalan

Klicka för att ladda ner dokument

Egenskapsbilder

Klicka för att ladda ner dokument